«2017 - Год науки в Беларуси»

 

Карлюкевич, А.М. Літаратурнае пабрацімства. Беларусь – Туркменістан: сустрэчы, знаёмствы, адкрыцці / Алесь Карлюкевіч. – Мн., 2016. – 191с.

Марціновіч, А.А. Бяссонне Млечнага Шляху: выбраныя старонкі беларускай літаратуры / Алесь Марціновіч. – Мн., 2016. – 527с.

Гарадніцкі, Я.А. Літаратура як мастацтва: камунікатыўнасць, інтэрмедыяльнасць, наратыўнасць / Я.А. Гарадніцкі. – Мн., 2014. – 401с.

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (XV-XVIIстст.). – Мн., 2015. – 479с. – (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі).

Беларуская літаратурная класіка і сучаснасць[Тэкст] : проблемы характаралогіі/ [В.П.Жураўлёў [ і інш.]] ;навук. Рэд.В.П.Жураўлёў;Нац.акад.навук Беларусі,Центр даслед.беларус.культуры, мовы і літ., філ.Ін-т мовы і літ.імя Я.Колоса і Я.Купалы.-Мн.:Бел.навука,2013.-367с.

Жыгоцкі, М.Р.Якуб Колас і легендарны дзед Талаш[Тэкст] :нарысы/ Мікола Жыгоцкі.-Мн. :Мастацкая літаратура,2012.-254с.

Кузьмич, М.П.У костра в вечерний час [Текст] : статьи/ Михаил Кузьмич.-М.: Московский Парнас,2011.-144с.

Мушынскі, М.І.Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі[Тэкст]: жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага/ Міхась Мушынскі ;навук.рэд.А.М.Макарэвіч; Нац.акад.навук Беларусі,Ін-т мовы і літ.імя Я.Колоса і Я.Купалы.-Мінск : Бел.навука,2013.-543с.

Николай Чергинец. Иного не дано [Текст]: повести жизни, воспоминания, интервью /Чергинец.-Мн.: Маст. лит.,2012.-439.:ил. - (Наш современник)

Шатыренок, И.С.Слово о слове [Текст] /Ирина Шатырёнок. – Мн. : Регистр, 2012.-208с.

Якуб Колас.У думках, у сэрцах,у песнях[Тэкст] : успаміны,нарысы,эсэ,прысвячэнні / уклад.М.Міцкевіч.-Мн. : Маст.літ.,2013.-607с. :іл.-(Жыццёзнакамітых людзей Беларусі

 

Купала і Колас, вы нас гадавалі. У 2-х кн. Кн. 2. Ч.1. 1939-2009: дакументы і матэрыялы. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011 . –383с.

Маляўка, М.А. Коласаў абярог: дзецям пра Якуба Коласа / Мікола Маляўка. – Мінск: Маст. літ., 2011. – 214с. – (Гісторыя ў асобах).

Мальдзіс, А.І. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека: літаратуразнаўчае эсэ / Адам Мальдзіс. – Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010. – 207с.

Уладімір Караткевіч: вядомы і невядомы: зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў. - Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010. – 365с.

Літаратура  пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу. – Мн., 2007. - 363с.

“Не пакідайце ж мовы нашай беларускай …”: да 170-годдзя з дня нараджэння Францішка Багушэвіча(1840-1900) [Электронный ресурс]. – Электрон. , тэкставыя, графічныя даныяі праграма (3,7 Гб). – Мінск, 2010. – 1 электрон. апт. дыск (DVD-ROM).

Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры. – Мн., 2010. – 459с.

Я хацеў бы спаткацца з Вамі …: літ.-публ. арт. пра Максіма Багдановіча. – Мн., 2009. = 189с.: іл

2010 © Миорская районная центральная библиотека
Республика Беларусь, Витебская обл., г.Миоры ул. Дзержинского,6